There arent many other books which explain this problem so well


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  There aren’t many other books which explain this problem so well.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức về ngữ nghĩa:

  Tạm dịch: Không có nhiều sách khác giải thích vấn đề này rõ ràng.

  A. Cuốn sách này được giải thích rất rõ và không có vấn đề gì.  sại nghĩa

  B. Trong rất ít cuốn sách khác, người ta sẽ thấy vấn đề này được giải thích tốt.

  C. Đây là cuốn sách duy nhất giải thích vấn đề rõ ràng.  sai nghĩa

  D. Vấn đề này được giải thích rất rõ trong cuốn sách này cũng như trong nhiều sách khác.  sai nghĩa 

   Chọn đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ