Tìm nguyên hàm của hàm số  f(x) = 2x({e^x} – 1)


 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số  (f(x) = 2x({e^x} – 1).)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  (I = int {2x({e^x} – 1)dx})

  Đặt: (left{ begin{array}{l} u = 2x\ dv = ({e^x} – 1)dx end{array} right. )

  (Rightarrow left{ begin{array}{l} du = 2dx\ v = {e^x} – x end{array} right.)  

  Vậy:

  (begin{array}{l} I = 2x({e^x} – x) – int {2({e^x} – x)dx} \ = 2x({e^x} – x) – (2{e^x} – {x^2}) + C\ = 2x{e^x} – 2{x^2} – 2{e^x} + {x^2} + C\ = 2{e^x}(x – 1) – {x^2} + C. end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ