Tính xác suất ở cặp vợ chồng 12-13 sinh hai đứa con không bị bệnh là bao nhiêu?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

♦ Cặp vợ chồng số 6 – 7 đều không bị bệnh A nhưng sinh con gái số 11 bị bệnh A.

→ Bệnh A do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

Bệnh A: A quy định bình thường, a quy định bị bệnh.

♦ Cặp vợ chồng 1 – 2 không bị bệnh B, sinh con số 5 bị bệnh B.

→ Bệnh B do gen lặn quy định.

Bệnh B: B quy định bình thường, b quy định bị bệnh.

Xác suất sinh con của cặp 12 -13:

  • Bệnh A: xác suất KG của người 12 là 1/3AA; 2/3Aa. Xác suất KG của người 13 là Aa.
  • Bệnh B: người số 12 có kiểu gen XBY; Người số 13 có kiểu gen 1/2XBXB : 1/2XBXb.

+ Sinh con bị 2 không bệnh thì có 4 khả năng xác suất của bố mẹ.

– Trường hợp 1: Người 12 là 2/3AaXBY ; người 13 là l/2AaXBXb

→ 2 con không bị bệnh ( = frac{2}{3} times frac{1}{2} times {left( {frac{3}{4}} right)^2} times {left( {frac{3}{4}} right)^2} = frac{{27}}{{256}}).

– Trường hợp 2: Người 12 là 2/3AaXBY; người 13 là l/2AaXBXB

→ 2 con không bị bệnh (= frac{2}{3} times frac{1}{2} times {left( {frac{3}{4}} right)^2} times {left( 1 right)^2} = frac{3}{{16}}).

– Trường hợp 3: Người 12 là 1/3AAXBY; người 13 là l/2AaXBXb

→ 2 con không bị bệnh (= frac{1}{3} times frac{1}{2} times {left( 1 right)^2} times {left( {frac{3}{4}} right)^2} = frac{3}{{32}}).

– Trường hợp 4: Người 12 là 1/3AAXBY; người 13 là l/2AaXBXB

→ 2 con không bị bệnh (= frac{1}{3} times frac{1}{2} times {left( 1 right)^2} times {left( 1 right)^2} = frac{1}{6}).

→ Xác suất là (frac{{27}}{{256}} + frac{3}{{16}} + frac{3}{{32}} + frac{1}{6} = frac{{425}}{{768}}).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ