Trên nửa đường tròn đường kính (AB) lấy điểm (C) sao cho (widehat {CAB} = 30^circ ). Tính thể tích vật thể tròn xoay tọa thành khi quay hình phẳng (left( H right))(phần gạch chéo trong hình) quay quanh đường thẳng (AB), biết (AB = 4) – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ