2. Cho hàm số đa thức (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. – Sách Toán


DẠNG TOÁN CỰC TRỊ HÀM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

2. Cho hàm số đa thức (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Xét hàm số (hleft( x right) = fleft( {left| {x – 1} right|} right).) Chọn khẳng định đúng.

A. Hàm số (hleft( x right) = fleft( {left| {x – 1} right|} right)) đồng biến trên khoảng (left( { – infty ,;, – 1} right)).

B. Hàm số (hleft( x right) = fleft( {left| {x – 1} right|} right)) đồng biến trên khoảng (left( { – 1,;,1} right)) và (left( {3,;, + infty } right)).

C. Hàm số (hleft( x right) = fleft( {left| {x – 1} right|} right)) nghịch biến trên khoảng (left( {3,;, + infty } right)).

D. Hàm số (hleft( x right) = fleft( {left| {x – 1} right|} right)) nghịch biến trên khoảng (left( {0,;,2} right)).

Lời giải

Ta có (h’left( x right) = frac{{x – 1}}{{left| {x – 1} right|}}.f’left( {left| {x – 1} right|} right)).

(f’left( {left| {x – 1} right|} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left| {x – 1} right| = 0\left| {x – 1} right| = 2end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\x = 3\x =  – 1end{array} right.).

Bảng biến thiên của hàm số (y = hleft( x right)).

Vậy hàm số (hleft( x right) = fleft( {left| {x – 1} right|} right)) đồng biến trên khoảng (left( { – 1,;,1} right)) và (left( {3,;, + infty } right)).

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ