Trong không gian , cho hai điểm (Aleft( {3; – 2;2} right)), (Bleft( { – 2;2;0} right)) và mặt phẳng (left( P right):2x – y + 2z – 3 = 0). Xét các điểm (M), (N) di động trên (left( P right)) sao cho (MN = 1). Giá trị nhỏ nhất của (2M{A^2} + 3N{B^2}) bằng – Sách Toán

Trong không gian , cho hai điểm (Aleft( {3; – 2;2} right)), (Bleft( { – 2;2;0} right)) và mặt phẳng (left( P right):2x – y + 2z – 3 = 0). Xét các điểm (M), (N) di động trên (left( P right)) sao cho (MN = 1). Giá trị nhỏ nhất của (2M{A^2} + 3N{B^2}) bằng – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ