Trong không gian hệ tọa độ (Oxyz), cho 4 đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y – 6}}{{ – 2}} = frac{{z – 5}}{1}), ({d_2}:frac{{x + 2}}{3} = frac{{y – 4}}{{ – 6}} = frac{{z – 7}}{3}), ({d_3}:frac{{x – 1}}{4} = frac{{y + 2}}{{ – 4}} = frac{{z – 1}}{{ – 3}}), ({d_4}:frac{{x + 13}}{{13}} = frac{{y – 4}}{{13}} = frac{{z – 13}}{{ – 13}}). Gọi (d) là đường thẳng cắt cả 4 đường thẳng trên. Điểm nào sau đây thuộc (d)? – Sách Toán

Trong không gian hệ tọa độ (Oxyz), cho 4 đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y – 6}}{{ – 2}} = frac{{z – 5}}{1}), ({d_2}:frac{{x + 2}}{3} = frac{{y – 4}}{{ – 6}} = frac{{z – 7}}{3}), ({d_3}:frac{{x – 1}}{4} = frac{{y + 2}}{{ – 4}} = frac{{z – 1}}{{ – 3}}), ({d_4}:frac{{x + 13}}{{13}} = frac{{y – 4}}{{13}} = frac{{z – 13}}{{ – 13}}). Gọi (d) là đường thẳng cắt cả 4 đường thẳng trên. Điểm nào sau đây thuộc (d)? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ