Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d:frac{x-3}{2}=frac{y-2}{3}=frac{z}{6}) và mặt cầu (left( S right):{{left( x-1 right)}^{2}}+{{left( y-1 right)}^{2}}+{{z}^{2}}=9.) Biết đường thẳng d cắt mặt cầu (left( S right)) theo dây cung AB. Độ dài AB là

Chuyển đến thanh công cụ