Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x+1}{1}=frac{y}{1}=frac{z-1}{2}) và mặt phẳng (P): 2x + y – z + 3 = 0. Hình chiếu vuông góc của d lên (P) là đường thẳng có phương trình:Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x+1}{1}=frac{y}{1}=frac{z-1}{2}) và mặt phẳng (P): 2x + y – z + 3 = 0. Hình chiếu vuông góc của d lên (P) là đường thẳng có phương trình: A. (frac{x+1}{3}=frac{y}{-5}=frac{z-1}{1})                     B. (frac{x-1}{3}=frac{y}{-5}=frac{z+1}{1}) C. (frac{x-1}{4}=frac{y}{5}=frac{z+1}{13})     D. (frac{x+1}{4}=frac{y}{5}=frac{z-1}{13}) […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ