Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình chóp M.ABCD có đỉnh M thay đổi luôn nằm trên mặt cầu (left( S right):{{left( x-2 right)}^{2}}+{{left( y-1 right)}^{2}}+{{left( z-6 right)}^{2}}=1), đáy ABCD là hình vuông có tâm (Hleft( 1;2;3 right), Aleft( 3;2;1 right)). Thể tích lớn nhất của khối chóp M.ABCD bằng

Chuyển đến thanh công cụ