Cho số phức (z=a+bi,left( a,bin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| z-3-4i right|=sqrt{5}). Tính giá trị biểu thức P=a+b khi (left| z+1-3i right|+left| z-1+i right|) đạt giá trị lớn nhất.

Chuyển đến thanh công cụ