Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho mặt phẳng (left( P right):3x – 5y + 2z + 8 = 0) và đường thẳng (d:left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 7 + 5t}{y = – 7 + t}{z = 6 – 5t}end{array}} right.{rm{ }}left( {t in mathbb{R}} right)). Tìm phương trình đường thẳng (Delta ) đối xứng với đường thẳng (d) qua mặt phẳng (left( P right).) – Sách Toán

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho mặt phẳng (left( P right):3x – 5y + 2z + 8 = 0) và đường thẳng (d:left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 7 + 5t}{y = – 7 + t}{z = 6 – 5t}end{array}} right.{rm{ }}left( {t in mathbb{R}} right)). Tìm phương trình đường thẳng (Delta ) đối xứng với đường thẳng (d) qua mặt phẳng (left( P right).) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ