Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai số phức ({{z}_{1}}) có điểm biểu diễn M, số phức ({{z}_{2}}) có điểm biểu diễn là N thỏa mãn (left| {{z}_{1}} right|=1), (,left| {{z}_{2}} right|=3) và (widehat{MON}=120{}^circ ). Giá trị lớn nhất của (left| 3{{text{z}}_{1}}+2{{z}_{2}}-3i right|) là ({{M}_{0}}), giá trị nhỏ nhất của (left| 3{{text{z}}_{1}}-2{{z}_{2}}+1-2i right|) là ({{m}_{0}}). Biết ({{M}_{0}}+{{m}_{0}}=asqrt{7}+bsqrt{5}+csqrt{3}+d), với (a,b,c,din mathbb{Z}). Tính a+b+c+d ?

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai số phức ({{z}_{1}}) có điểm biểu diễn M, số phức ({{z}_{2}}) có điểm biểu diễn là N thỏa mãn (left| {{z}_{1}} right|=1), (,left| {{z}_{2}} right|=3) và (widehat{MON}=120{}^circ ). Giá trị lớn nhất của (left| 3{{text{z}}_{1}}+2{{z}_{2}}-3i right|) là ({{M}_{0}}), giá trị nhỏ nhất của (left| 3{{text{z}}_{1}}-2{{z}_{2}}+1-2i right|) là ({{m}_{0}}). Biết ({{M}_{0}}+{{m}_{0}}=asqrt{7}+bsqrt{5}+csqrt{3}+d), với (a,b,c,din mathbb{Z}). Tính a+b+c+d ? – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ