Trong không gian (Oxyz) Cho (d,:,,frac{x-4}{2}=frac{y-5}{-1}=frac{z-3}{2}) và hai điểm (Aleft( ,3;,1;,2 right);,,Bleft( ,-1;,3;-2 right)) Mặt cầu tâm (I) bán kính (R) đi qua hai điểm hai điểm (A,,B) và tiếp xúc với đường thẳng (d.) Khi (R) đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng đi qua ba điểm (A,,B,,I) là (left( P right):,,2x+by+ctext{z}+d=0.) Tính (d+b-c.)

Chuyển đến thanh công cụ