Trong quá trình truyền tải điện năng từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Gọi điện áp nơi phát điện, nơi tiêu thụ, độ giảm áp, cường độ dòng điện lúc đầu lần lượt là: ({{U}_{01}};{{U}_{1}};Delta {{U}_{1}};{{I}_{1}})

Và lúc sau là: ({{U}_{02}};{{U}_{2}};Delta {{U}_{2}};{{I}_{2}})

Ta có công suất hao phí: (Delta P=R{{I}^{2}}), R không đổi nên hao phí giảm 81 lần thì cường độ dòng điện giảm đi 9  lần. 

Nên 

(begin{array}{l}
frac{{{I_2}}}{{{I_1}}} = frac{1}{9}\
 Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = 9{rm{ (c }}widehat {rm{o}}{rm{ ng suat ti }}widehat {rm{e}}{rm{ u thu }}left. {{P_{tt2}} = {P_{tt1}} leftrightarrow {U_2}{I_2} = {U_1}{I_1}} right)}\
{frac{{Delta {U_2}}}{{A{I_2}}} = frac{1}{9}({rm{ d }}widehat {rm{o}}{rm{  giam the }}Delta U = R.I{rm{ m }}mathop {rm{a}}limits^` {rm{  }}R{rm{ kh }}widehat {rm{o}}{rm{ ng doi}})}
end{array}} right.\
{U_{02}} = {U_2} + Delta {U_2} = 9{U_1} + frac{{Delta {U_1}}}{9} = 9{U_1} + frac{{0,1{U_1}}}{9} simeq 9,011{U_1}
end{array})

Trong đề gọi điện áp nơi tiêu thụ là U nên đáp án là B. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ