Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắcCâu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là ({{i}_{1}}=0,4,mm) và ({{i}_{2}}=0,3,mm.) Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 9,7 mm. Tại A cả hai hệ vân đều cho vân sáng, […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ