Tính năng lượng cần thiết để tách hạt nhân (_{8}^{16}O.)


 • Câu hỏi:

  Tính năng lượng cần thiết để tách hạt nhân (_{8}^{16}O.) Biết (1u{{c}^{2}}=931,5,MeV.)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Lý

  Đáp án đúng: A

  Ta có: (left{ begin{align}

  & _{8}^{16}Oxrightarrow{{}}4._{2}^{4}He \

  & Delta E=left( {{m}_{O}}-4{{m}_{He}} right){{c}^{2}}=left( 15,9949-4.4,0015 right)u{{c}^{2}}approx 10,34left( MeV right) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ