Từ một trạm điện, người ta dùng máy tăng áp để truyền một công suất điện


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng đi xa: (text{H = 1 – }frac{Delta text{P}}{text{P}}=1-frac{text{PR}}{{{text{U}}^{2}}},) với P và R không đổi ta luôn có (text{U}sim frac{1}{sqrt{1-text{H}}}.)

(to ) Gọi ({{text{U}}_{2}}) và ({{text{U}}_{1}}) lần lượt là điện áp trước khi truyền tải (điện áp ở thứ cấp máy điện áp) cho hiệu suất 0,82 và 0,92.

(to frac{{{text{U}}_{2}}}{{{text{U}}_{1}}}=frac{{{text{N}}_{2}}-text{n}}{{{text{N}}_{2}}}=sqrt{frac{1-{{text{H}}_{1}}}{1-{{text{H}}_{2}}}=}sqrt{frac{1-0,92}{1-0,82}}=frac{2}{3}to text{n=}frac{{{text{N}}_{2}}}{3}.)

+ Khi quấn thêm vào thứ cấp 2n vòng thì:

(sqrt{frac{1-{{text{H}}_{1}}}{1-{{text{H}}_{3}}}}=frac{{{text{N}}_{3}}}{{{text{N}}_{1}}}=frac{{{text{N}}_{1}}-frac{{{text{N}}_{1}}}{3}+frac{2{{text{N}}_{1}}}{3}}{{{text{N}}_{1}}}leftrightarrow sqrt{frac{1-0,92}{1-{{text{H}}_{3}}}}=frac{4}{3}to {{text{H}}_{3}}=0,955.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ