Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một cuộn dây


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch:

(I=frac{omega Phi }{sqrt{{{r}^{2}}+{{left( Lomega  right)}^{2}}}}=frac{2pi nPhi }{sqrt{{{r}^{2}}+{{left( L2pi n right)}^{2}}}}to frac{1}{underbrace{{{I}^{2}}}_{y}}=frac{{{L}^{2}}}{{{Phi }^{2}}}+frac{1}{400{{Phi }^{2}}}frac{{{10}^{4}}}{underbrace{{{n}^{2}}}_{x}})

+ Từ đồ thị ta xác định được hai cặp giá trí tương ứng của (text{x}=frac{{{10}^{4}}}{{{n}^{2}}}) và

(begin{array}{l}
y = frac{1}{{{I^2}}}\
{rm{x}} = 25;y = 3,125\
hay,,,;x = 75;y = 6,25
end{array})

Ta có hệ 

(left{ begin{array}{l}
3,125 = frac{{{L^2}}}{{{Phi ^2}}} + frac{1}{{400{Phi ^2}}}.25\
6,25 = frac{{{L^2}}}{{{Phi ^2}}} + frac{1}{{400{Phi ^2}}}.75
end{array} right. to left{ begin{array}{l}
frac{1}{{{Phi ^2}}} = 25\
L = 0,25
end{array} right.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ