We accept that changes are unavoidable. We will not allow everything to be wiped out


 • Choose the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  We accept that changes are unavoidable. We will not allow everything to be wiped out, destroyed or forgotten.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức:

  A. Sai vì “despite + N/ Ving” và không dùng hai liên từ trong một câu

  B. Chúng tôi chấp nhận rằng những thay đổi là không thể tránh được, vì chúng tôi sẽ không cho phép mọi thứ bị xóa sổ, bị phá hủy hoặc bị lãng quên. → Sai nghĩa

  C. Thay vì chấp nhận những thay đổi là không thể tránh khỏi, chúng tôi sẽ cho phép mọi thứ bị xóa sổ, bị phá hủy hoặc bị lãng quên. → Sai nghĩa 

  D. Chấp nhận rằng những thay đổi là không thể tránh khỏi không có nghĩa là chúng tôi sẽ cho phép mọi thứ bị xóa sổ, bị phá hủy hoặc bị lãng quên.

  Tạm dịch: Chúng tôi chấp nhận rằng những thay đổi là không thể tránh khỏi. Chúng tôi sẽ không cho phép mọi thứ bị xóa sổ, phá hủy hoặc bị lãng quên. 

  Chọn đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ