Whats new with you?Câu hỏi: What’s new with you? A. Me too. B. Nothing much. C. See you later. D. Help yourself.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B ĐÂY LÀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TRONG BÀI HỌC CỦA TIẾNG ANH […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ