When did the word ‘robot’ appear


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Khi nào thì từ robot xuất hiện?

A. trong những năm 1920                   B. trong những năm 40

C. vào thế kỷ 19                     D. trong những năm 60

Thông tin: The word robot first appeared in a 1921 stage play by Czech writer Karel Capek. In the play, a man makes a machine that can think, which he calls a robot and which ends up killing its owner.

Tạm dịch: Từ robot xuất hiện lần đầu tiên trong một vở kịch năm 1921 của nhà văn người Séc Karel Capek. Trong vở kịch, một người đàn ông tạo ra một cỗ máy có thể suy nghĩ, mà anh ta gọi là robot và cuối cùng giết chết chủ nhân của nó. 

Chọn đáp án A. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ