1: Một nhà sản xuất sữa có hai phương án làm hộp sữa. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật hoặc hộp sữa có dạng khối trụ. Nhà sản xuất muốn chi phí bao bì càng thấp càng tốt, nhưng vẫn phải chứa được một thể tích xác định là (V)cho trước. Tính diện tích toàn phần bé nhất (min {S_{tp}}) của hộp sữa trong hai phương án trên. – Sách Toán

1: Một nhà sản xuất sữa có hai phương án làm hộp sữa. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật hoặc hộp sữa có dạng khối trụ. Nhà sản xuất muốn chi phí bao bì càng thấp càng tốt, nhưng vẫn phải chứa được một thể tích xác định là (V)cho trước. Tính diện tích toàn phần bé nhất (min {S_{tp}}) của hộp sữa trong hai phương án trên. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ