Why are bitcoins of great concern to governments?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Dịch đề bài: Tại sao bitcoin là mối quan tâm lớn với chính phủ?

A. Bởi vì giá trị của bitcoin đang dao động mạnh.

B. Bởi vì bitcoin cuối cùng sẽ thay thế tiền tệ quốc gia.

C. Bởi vì bitcoin có thể được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp khác.

D. Bởi vì hầu hết chủ sở hữu bitcoin là tin tặc.

Trích bài: Governments are concerned that bitcoins can easily be stolen by hackers. It has dawned on them that they might be used for illegal purposes. For example, stolen goods could be purchased without the government s knowledge.

Tạm dịch: Chính phủ lo ngại rằng bitcoin có thể dễ dàng bị đánh cắp bởi tin tặc. Họ nhận ra rằng chúng có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Ví dụ, hàng hóa bị đánh cắp có thể được mua mà chính phủ không biết.

→ Chọn đáp án CLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ