Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}2{x^2} – 1,,,,,,{rm{khi}},,x 2,end{array} right.). Tính tích phân (intlimits_{ – frac{pi }{4}}^{frac{pi }{4}} {fleft( {2 – 7tan x} right)} frac{1}{{{{cos }^2}x}}{rm{d}}x). – Sách Toán

Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}2{x^2} – 1,,,,,,{rm{khi}},,x < 0x – 1,,,,,,,,,,,{rm{khi}},,0 le x le 25 – 2x,,,,,,,,{rm{khi}},,x > 2,end{array} right.). Tính tích phân (intlimits_{ – frac{pi }{4}}^{frac{pi }{4}} {fleft( {2 – 7tan x} right)} frac{1}{{{{cos }^2}x}}{rm{d}}x). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ