Xác định tham số thực m để phương trình ({{x}^{2}}+{{y}^{2}}-4x+4y+8-m=0) có nghiệm duy nhất (left( x;y right)) thỏa mãn bất phương trình (log _{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+2}^{{}}left( 2x+2y+4 right)ge 1).

Chuyển đến thanh công cụ