Xét các số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 4} right| = 1) và (left| {i{z_2} – 2} right| = 1). Giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 2{z_2}} right|) bằng – Sách Toán


Câu hỏi:
Xét các số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 4} right| = 1) và (left| {i{z_2} – 2} right| = 1). Giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 2{z_2}} right|) bằng

A. (4sqrt 2  + 3) 

B. (2sqrt 5  – 2) 

C. (4 – sqrt 2 ) 

D. (4sqrt 2  – 3)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

geogebra

Đặt ({z_3} =  – 2{z_2},) suy ra (P = left| {{z_1} + 2{z_2}} right| = left| {{z_1} – ( – 2{z_2})} right| = left| {{z_1} – {z_3}} right|.)

Và ({z_2} =  – frac{1}{2}{z_3}) thế vào (left| {i{z_2} – 2} right| = 1 Leftrightarrow left| { – frac{1}{2}i{z_3} – 2} right| = 1)( Leftrightarrow left| {{z_3} – 4i} right| = 2.)

Gọi (A,{rm{ }}B) là hai điểm biểu diễn cho hai số phức ({z_3},{rm{ }}{z_1}.)

thuộc đường tròn tâm (I(0;4),{rm{ }}{R_3} = 2.)

 thuộc đường tròn tâm (J(4;0),{rm{ }}{R_1} = 1.)

( Rightarrow P = left| {{z_1} – {z_3}} right| = AB Rightarrow left{ begin{array}{l}{P_{min }} = left| {IJ – {R_1} – {R_3}} right| = 4sqrt 2  – 3\{P_{max }} = IJ + {R_1} + {R_3} = 4sqrt 2  + 3end{array} right..)=======

Lý thuyết

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 

1. Môđun của số phức:

Số phức (z = a + bi)được biểu diễn bởi điểm (Mleft( right)) trên mặt phẳng (Oxy).

Độ dài của véctơ (overrightarrow ) được gọi là môđun của số phức z.

Kí hiệu (left| z right| = left| right| = sqrt + } )

Tính chất ∙ (left| z right| = sqrt + }  = sqrt   = left| } right|) ∙ (left| z right| ge 0,;forall z in mathbb;,left| z right| = 0 Leftrightarrow z = 0)∙ (left| right| = left| z right|.left| right|) ∙ (left| }} right| = frac} right|}},left( right)) ∙ (left| right|} right| le left| right| le left| z right| + left| right|)

(left| right| = left| k right|.left| z right|,k in mathbb)

 

Chú ý: (left| } right| = left| – + 2abi} right| = sqrt – )}^2} + 4}  = + = = right|^2} = z.overline z ).

Lưu ý: (left| + } right| le left| } right| + left| } right|) dấu bằng xảy ra ( Leftrightarrow = k,left( right))

(left| – } right| le left| } right| + left| } right|) dấu bằng xảy ra ( Leftrightarrow = k,left( right)).

(left| + } right| ge left| } right| – left| } right|} right|) dấu bằng xảy ra ( Leftrightarrow = k,left( right))

(left| – } right| ge left| } right| – left| } right|} right|) dấu bằng xảy ra ( Leftrightarrow = k,left( right))

( + } right|^2} + – } right|^2} = 2left( } right|}^2} + } right|}^2}} right))

( = left| right|left| z right| = right|^2})() (forall z in mathbb)

2.Một số quỹ tích nên nhớ
Biểu thức liên hệ (x,y) Quỹ tích điểm M(} + by + c = 0) (1)

(left| right| = left| right|) (2)

Dạng 1: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường thẳng.

Cho số phức (z) thỏa mãn (left| right| = left| z right|), tìm (}). Khi đó ta có

Quỹ tích điểm (Mleft( right)) biểu diễn số phức (z) là đường trung trực đoạn (OA) với (Aleft( right))

(left{ begin} = fracleft| } right| = fracsqrt + } \z = frac + fraciend right.)

Cho số phức thỏa mãn điều kiện (left| right| = left| right|.) Tìm(}). Ta có

Quỹ tích điểm (Mleft( right)) biểu diễn số phức (z) là đường trung trực đoạn (AB) với (Aleft( right),Bleft( right))

(} = dleft( right) = frac + – – } right|}} right)}^2} + right)}^2}} }})

Dạng 2: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường tròn.

Cho số phức (z) thỏa mãn điều kiện (left| right| = R > 0,left( } right| = R} right)). Tìm (},}). Ta có

Quỹ tích điểm (Mleft( right)) biểu diễn số phức (z) là đường tròn tâm (Ileft( right)) bán kính (R)

(left{ begin} = OI + R = sqrt + }  + R = left| } right| + R{left| z right|_} = left| right| = left| + }  – R} right| = left| } right| – R} right|end right.)

Dạng 3: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là Elip.

Cho số phức (z) thỏa mãn điều kiện (left| right| + left| right| = 2a,,left( right)) Khi đó ta có

Quỹ tích điểm (Mleft( right)) biểu diễn số phức (z) là Elip: (frac}}}} + frac}} – }} = 1)

(left{ begin} = a{left| z right|_} = sqrt – } end right.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ