Cho các số phức (z,,w) thỏa mãn (left| {w + i} right| = frac{{3sqrt 5 }}{5}) và (frac{{5w}}{{z – 4}} = 2 + i). Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – 2i} right| + left| {z – 5 – 2i} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ