Các số phức ({z_1}), ({z_2})thỏa mãn (w = frac{{{z_1} + 2 – i}}{{left( {{z_1} + overline {{z_1}} } right)i + 1}})là số thực và (left| {4{{rm{z}}_2} + 8 + 13i} right| = 4). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|)bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ