Xét tam giác (ABC) nhọn nội tiếp đường tròn (left( {O;R} right)). Gọi ({V_1},{V_2},{V_3}) lần lượt là thể tích của các khối tròn xoay sinh ra khi quay tam giác (OAC)quanh trung trực của đoạn thẳng (CA), quay tam giác(OAB)quanh trung trực của đoạn thẳng (AB), quay tam giác(OBC)quanh trung trực của đoạn thẳng (BC). Khi biểu thức ({V_1} + {V_2}) đạt giá trị lớn nhất, tính ({V_3}) theo (R) – Sách Toán

Xét tam giác (ABC) nhọn nội tiếp đường tròn (left( {O;R} right)). Gọi ({V_1},{V_2},{V_3}) lần lượt là thể tích của các khối tròn xoay sinh ra khi quay tam giác (OAC)quanh trung trực của đoạn thẳng (CA), quay tam giác(OAB)quanh trung trực của đoạn thẳng (AB), quay tam giác(OBC)quanh trung trực của đoạn thẳng (BC). Khi biểu thức ({V_1} + {V_2}) đạt giá trị lớn nhất, tính ({V_3}) theo (R) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ