Giải Hóa lớp 11 Bài 41: Phenol

1. Giải bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11 Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau: a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm b) Phenol tác dụng được với natri hiđroxit tạo thành muối và nước. c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ