1, Cho số phức $alpha$. Chứng minh rằng với mọi số phức z, ta có:                 $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} =|z+alpha|^2-alpha overline{alpha}  $ 2, Từ câu 1. hãy xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} +k=0$, trong đó $alpha$ là số phức cho trước, k là số thực cho  trước

1, Cho số phức $alpha$. Chứng minh rằng với mọi số phức z, ta có:                 $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} =|z+alpha|^2-alpha overline{alpha}  $ 2, Từ câu 1. hãy xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} +k=0$, trong đó $alpha$ là số phức cho trước, […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ