Tìm căn bậc hai của số phức $-8+6i$

Chuyển đến thanh công cụ