Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), thỏa mãn (fleft( x right) = xleft( {1 + frac{1}{{sqrt x }} – f’left( x right)} right),,,forall x in left( {0,; + infty } right)) và(fleft( 4 right) = frac{4}{3}). Giá trị của(intlimits_1^4 {left( {{x^2} – 1} right)f’left( x right){rm{d}}x} ) bằng

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), thỏa mãn (fleft( x right) = xleft( {1 + frac{1}{{sqrt x }} – f’left( x right)} right),,,forall x in left( {0,; + infty } right)) và(fleft( 4 right) = frac{4}{3}). Giá trị của(intlimits_1^4 {left( {{x^2} – 1} right)f’left( x right){rm{d}}x} ) bằng A. (frac{{457}}{{15}}). B. […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ