Trong không gian ({rm{O}}xyz) cho 2 đường thẳng d; d’ và mặt phẳng (P). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng (left( P right)), cắt các đường thẳng (d,,;d’) lần lượt tại (M,;N) sao cho (MN = sqrt 2 ) ( điểm (M) không trùng với gốc tọa độ (O) ). Phương trình của đường thẳng (Delta ) là

Chuyển đến thanh công cụ