Cho hàm số f(x) có f(0) = -1 và (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} right),forall x in R). Khi đó (intlimits_0^1 {fleft( x right)} {rm{d}}x) bằng

Cho hàm số f(x) có f(0) = -1 và (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} right),forall x in R). Khi đó (intlimits_0^1 {fleft( x right)} {rm{d}}x) bằng A. 3e B. 3e-1 C. 4-3e-1 D. -3e-1 ================= Ta có: (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ