Mặt cầu tâm (Ileft( {2;4;6} right)) tiếp xúc với trục Oz có phương trình:

Chuyển đến thanh công cụ