Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l} x = 1\ y = 2 + 3t,,,,(t inmathbb{R} )\ z = 5 – t end{array} right.). Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d?

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l} x = 1\ y = 2 + 3t,,,,(t inmathbb{R} )\ z = 5 – t end{array} right.). Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d? A.  (,overrightarrow {{u_1}} = left( {0;3; – 1} right).) B. (,overrightarrow {{u_2}} = […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ