Học Toán 12 Ôn tập chương 3: Phương pháp toạ độ trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Hệ tọa độ trong không gian a) Tọa độ của điểm và của vectơ – Tọa độ của vectơ trong không gian  Trong không gian Oxyz, cho vectơ (vec{u}) tồn tại duy nhất bộ số ((x,y,z)) sao cho: (overrightarrow{u}=(x;y;z))(Leftrightarrow vec{u}=xvec{i}+yvec{j}+zvec{k}.) Bộ số: ((x,y,z)) được gọi là tọa độ của vectơ (vec{u}). – Tọa độ điểm trong không …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ