Học Toán 9 Chương 1 Bài 1: Căn bậc hai

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Căn bậc hai số học – Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho (x^2=a) – Với số dương a, số (sqrt{a}) được gọi là căn bậc hai số học của a – Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0 1.2. …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ