Học Toán 9 Chương 1 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định lí – Định lí: Với hai số a và b không âm, ta có: (sqrt{a}.sqrt{b}=sqrt{ab}) – Lưu ý: định lý trên có thể mở rộng đối với nhiều số không âm. 1.2. Áp dụng a. Quy tắc khai phương một tích Muốn khai phương một tích của các số …

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ