Ankan mạch thẳng C4H10 có tên gọi là:Câu hỏi: Ankan mạch thẳng C4H10 có tên gọi là: A. Etan B. Propan C. Butan D. Pentan   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C ĐÂY LÀ PHẦN TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11 THEO BÀI HỌC. =======***========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ