Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2021


TRƯỜNG THPT

TUY PHƯỚC

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN ĐỊA LÍ 12

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1. Thời tiến rất nóng và khô ở ven nhiển Trung Bộ và phần nam khu vực Tây Bắc nước ta là do loại gió nào sau đây gây ra?

A. Tín phong bán cầu Bắc.

B. Tín phong bán cầu Nam.

C. Gió Tây Nam.

D. Gió mùa Đông Bắc.

Câu 2. Khối khí chí tuyến vịnh Bengan (TBg) là một khối khí nóng ẩm, nhưng khi thổi vào duyên hải miền Trung nước ta lại gây thời tiết khô nóng, vì khối khí này

A. đã vượt qua dãy Trường Sơn.

B. đã gây mưa hết cho Nam Bộ.

C. đã bị biến tính qua chặng đường dài.

D. đã gặp khu vực địa hình hẹo ngang.

Câu 3. Thời tiết do gió phơn mang lại là

A. lạnh khô.

B. khô nóng.

C. lạnh ẩm.

D. ẩm ướt.

Câu 4. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ

A. cao áp Tây Thái Bình Dương.

B. cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam.

C. các cao áp phương Bắc.

D. cao áp Bắc Ấn Độ Dương.

Câu 5. Dải hội tụ chí tuyến chạy theo hướng kinh tuyến vào đầu mùa hạ ở nước ta nằm giữa hai khối khí

A. Bắc Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.

B. Bắc Ấn Độ Dương và chí tuyến bán cầu Nam.

C. Tây Thái Bình Dương và chí tuyến bán cầu Nam.

D. chí tuyến Bán cầu Nam và bắc Ấn Độ Dương.

Câu 6. Dải hội tụ chí tuyến chạy theo hướng vĩ tuyến vắt ngàng qua nước ta vào giữa và cuối mùa hạ nằm giữa hai khối khí

A. Bắc Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.

B. Bắc Ấn Độ Dương và chí tuyến bán cầu Nam.

C. Tây Thái Bình Dương và chí tuyến bán cầu Nam.

D. chí tuyến bán cầu Nam và bắc Ấn Độ Dương.

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa lớn vào tháng IX cho Trung Bộ là:

A. gió Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới.

B. gió Tây Nam và gió tây nam.

C. gió Tây Nam và gió mùa Đông Bắc.

D. gió Tây Nam và Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa lớn cho động bằng Nam Bộ và Tây Nguyên vào thời kỳ đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của

A. bão và áp thấp nhiệt đới.

B. khối khí Bắc Ấn Độ Dương.

C. khối khí cận chí tuyến bán cầu Nam.

D. dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 9. Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào giueã và cuối mùa hạ là do

A. gió tây nam TBg và dải hội tụ nhiệt đới.

B. frông và dải hội tụ nhiệt đới.

C. gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới.

D. tín phong bán cầu Bắc và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 10. Miền Bắc có

A. mùa động lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.

B. mùa khô và mùa mưa rất rõ rệt.

C. sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa các khu khí hậu.

D. mùa động lạnh, mưa nhiều và mùa hạ khô nóng.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

A

B

A

C

A

B

C

A

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Câu 1. Miền Nam có

A. mùa đồng lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.

B. mùa khô và mùa mưa rất rõ rệt.

C. sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa các khu khí hậu.

D. mùa đông lạnh, mưa nhiều và mùa hạ khô nóng.

Câu 2. Miền Trung có mưa lệch về thu đông là do

A. đầu mùa có gió phơn, cuối mùa có gió mùa Tây Nam.

B. đầu mùa có gió phơn, cưới mùa có gió mùa Đông Bắc.

C. đầu mùa có gió mùa Tây Nam, cuối mùa có gió mùa Đông Bắc.

D. đầu mùa có Tín phong bán cầu Bắc, cuối mùa có gió mùa Tây Nam.

Câu 3. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có

A. sự đối lập về thời gian mùa mưa và mùa khô.

B. sự trùng hợp về thời gian mùa mưa và mùa khô.

C. sự lệch nhau về thời gian mùa mưa và mùa khô.

D. sự khác nhau ít về thời gia mùa mưa và mùa khô.

Câu 4. Sự phân mùa khí hậu của nước ta chủ yếu là do

A. bức xạ Mặt Trời.

B. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

C. hoạt động của gió mùa.

D. sự phân bố lượng mưa theo mùa.

Câu 5. Các loại gió chủ yếu ở nước ta gồm

A. gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam, gió tây nam, Tín phong bán cầu Bắc.

B. gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam, gió tây nam, gió Tây khô nóng.

C. gió mùa Đông Bắc, gió đông nam, Tín phong bán cầu Bắc, gió mùa Tây Nam.

D. gió mùa Đông Bắc, gió tây nam, Tín phong bán cầu Bắc, gió đông nam.

Câu 6. Loại gió gây nên mùa đông lạnh ở miền Bắc nước ta là:

A. gió mùa Tây Nam.

B. gió mùa Đông Bắc.

C. gió tây nam.

D. Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 7. Gió mùa Tây Nam gặp dãy Trường Sơn không gây hiện tượng phơn khô nóng do gió này có

A. tốc độ lớn.

B. tầng ẩm dày.

C. vượt qua xích đạo.

D. bị đổi hướng.

Câu 8. Điểm nào sau đây không đúng với gió tây nam có nguồn gốc từ khối khí Bắc Ấn Độ Dương thổi vào nước ta?

A. Xuất phát từ vịnh Tây Bengan.

B. Thổi theo hướng tây nam

C. Gây mưa lớn cho Tây Nguyên

D. Gây mưa nhiều cho duyên hải miền Trung

Câu 9. Điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam.

A. Xuất phát từ cao áp chí tuyến bán cầu Bắc.

B. Thổi vào nước ta theo hướng tây nam.

C. Thổi vào đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đông nam.

D. Gây mưa cho cả miền Bắc và miền Nam nước ta.

Câu 10. Điểm nào sau đây không đúng với dải hội tụ nhiệt đới vào giữa và cuối mùa hạ ở nước ta?

A. Vắt ngang qua nước ta.

B. Chậm dần từ bắc vào nam

C. Gây mưa lớn.

D. Không ảnh hưởng đến miền Nam.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

A

C

A

B

B

D

A

D

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam ở nước ta?

A. Hoạt động vào giữa và cuối mùa hạ.

B. Gây mưa ở miền Bắc và miền Nam.

C. Chạy dọc theo hướng kinh tuyến.

D.Thổi vào đồng bằng Bắc Bộ theo hướng Đông Nam.

Câu 2: Điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta.

A. Thổi từ tháng XI đến tháng IV.

B. Gây nên mùa đông lạnh trong cả nước.

C. Gây mưa phùn vào nửa cuối mùa đông.

D. Gây mưa lớn khi gặp dãy Trường Sơn Bắc.

Câu 3. Điểm nào sau đây không đúng với gió Tây Nam.

A. Thổi vào đầu mùa hạ.

B. Gây mưa lớn cho Tây Nguyên.

C. Gây mưa lớn cho Nam Bộ.

D. Gây mưa lớn cho duyên hải miền Trung.

Câu 4. Gió đông nam ở đồng bằng Bắc Bộ vào giữ và cuối hạ có nguồn gốc từ

A. Cao áp chí tuyến tây Thái Bình Dương.

B. Cao áp chí tuyến bán cầu Nam.

C. Cao áp phương Bắc.

D. Cao áp Bắc Ấn Độ Dương.

Câu 5. Mưa “Tiểu mãn” ở Miền Trung là do hoạt động của

A. dải hội tụ nhiệt đới đầu mùa hạ.

B. dải hội tụ nhiệt đới ở giữa và cuối mùa hạ.

C. Gió mùa Tây Nam.

D. gió Tây Nam.

Câu 6. Đầu mùa hạ ở đồng bằng Bắc Bộ thường có

A. mưa phùn

B. mưa bão

C. mưa dông nhiệt.

D. mưa ngâu.

Câu 7. Tháng mưa cực đại chậm dần từ bắc vào nam là do

A. chuyển động biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển về phía bán cầu Nam.

B. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển từ bắc vào nam.

C. hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh dần về các tháng sau.

D. hoạt động của bão chậm dần từ bắc vào nam.

Câu 8. Mùa mưa ở miền Nam dài hơn miền Bắc là do

A. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới chậm dần từ bắc vào nam.

B. hoạt động kéo dài của gió  mùa Tây Nam ở phía Nam.

C. miền Nam có vị trí địa lí gần xích đạo hơn.

D. miền Nam có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau hơn.

Câu 9. Hiện tượng phơn khô nóng xảy ra ở nước ta là do gió tây nam gặp dãy núi

A. Trường Sơn

B. Hoàng Liên Sơn.

C. ở biên giới Việt- Trung.

D. ở Bạch Mã.

Câu 10. Nơi nào sau đây không có hiện tượng ”phơn” khô nóng về màu hạ ở nước ta?

A. phía nam Tây Bắc.

B. đồng bằng Bắc Bộ.

C. duyên hải miền Trung.

D. Tây Nguyên

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

B

A

C

B

B

A

D

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Câu 1. Loại gió nào sau đây không phải là gió mùa ở nước ta?

A. gió mùa Tây Nam

B. gió mùa Đông Bắc.

C. tín phong bán cầu Bắc.

D. gió Tây khô nóng.

Câu 2. Tháng mưa cực đại ở Bắc Bộ là tháng VIII, vì vào tháng này ở đây có

A. hoạt động của gió mùa Tây Nam

B. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.

C. Mặt Trời lên thiên đỉnh.

D. hoạt động của Tín phong bán cầu bắc.

Câu 3. Nguyên nhân gây mưa lớn cho Tây Nguyên và Nam Bộ vào đầu mùa hạ là do

A. gió tây nam.

B. gió mùa Tây Nam.

C. bão và áp thấp nhiệt đới.

D. Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 4. Nguyên nhân gây mưa lớn cho Tây Nguyên và Nam Bộ vào giữa và cuối mùa hạ là do

A. gió tây nam.

B. gió mùa Tây Nam.

C. bão và áp thấp nhiệt đới.

D. Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 5. Nhiệt độ trung bình tháng của nước ta.

A. tăng dần từ bắc vào nam.

B. giảm dần từ bắc vào nam.

C. không khác nhau giữa bắc vào nam.

D. tương tự nhau giữa bắc và nam.

Câu 6. Biên độ nhiệt độ năm của nước ta là

A. tăng dần từ Bắc vào Nam.

B. giảm dần từ Bắc vào Nam.

C. không khác nhau giữa Bắc và Nam.

D. tương tự nhau giữa Bắc và Nam.

Câu 7. Nhiệt độ trung bình tháng I ở nước ta là

A. tăng nhanh từ bắc vào nam.

B. giảm nhanh từ bắc vào nam.

C. tăng chậm từ bắc vào nam.

D. giảm chậm từ bắc vào nam.

Câu 8. Nhiệt độ trung bình về mùa hạ chênh lệch không nhiều giữa miền Bắc và miền Nam do cả hai miền đều có

A. Mặt Trời đi qua thiên đỉnh.

B. gió mùa mùa hạ nóng ẩm hoạt động.

C. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Tín phong bán cầu Bắc hoạt động.

Câu 9. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở miền Trung cao hơn miền Bắc và miền Nam do ở miền Trung

A. hầu như không  có mưa.

B. có gió phơn tây nam hoạt động.

C. có Tín phong bán cầu Bắc hoạt động.

D. có Mặt Trời đi qua thiên đỉnh.

Câu 10. Lượng mưa ở Huế cao hơn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do ở Huế chịu tác động mạnh của các nhân tố

A. bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới.

B. bão, áp thấp nhiệt đới, gió tây nam, dải hội tụ nhiệt đới.

C. bão, áp thấp nhiệt đới, Tín phong bán cầu Bắc, gió tây nam.

D. bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc, gió tây nam.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

B

A

B

A

B

B

A

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2021 – 2022 Trường THPT Tuy Phước. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ