Hỗn hợp X gồm axetilen và vinyl axetilen có tỉ khối so với hidro là 19,5.


 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm axetilen và vinyl axetilen có tỉ khối so với hidro là 19,5. Lấy 4,48l X (đktc) trộn với 0,09mol H2 rồi cho vào bình kín có sẵn chất xúc tác Ni, đốt nóng, sau các phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các hidrocacbon. Dẫn Y qua dung dịch chứa 0,2mol AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, sau khi AgNO3 hết thu được 22,35g kết tủa và có 20,16l khí Z ở đktc thoát ra. Z phản ứng tối đa m gam brom trong CCl4 .Giá trị của m là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  MX= 39g; nX = 0,2 mol ⇒ Áp dụng qui tắc đường chéo:
  (n_{C_{{2}}H_{2}} = n_{C_{4}H_{4}}= 0,1 mol)
  ⇒ npi(X) = 0,5 mol
  Vì phản ứng hoàn toàn sau đó sản phẩm chỉ gồm hidrocacbon ⇒ H2 hết
  ⇒ nPi(Y) = mPi(X) – (n_{H_{2}}) = 0,41 mol; nY = nX  = 0,2 mol
  nZ = 0,9 mol
  Giả sử Y gồm x mol C2H2 và y mol C4H4 dư và AgNO3 dư
  ⇒ x + y = nY – nZ = 0,11 mol
  mkết tủa (= m_{Ag_{2}C_{2}} + m_{C_{4}H_{3}Ag}) = 240x + 159y = 22,35g
  ⇒ x = 0,06; y = 0,05 mol ((2n_{C_{2}H_{2}} + n_{C_{4}H_{4}} = 0,17
  ⇒ npi(Z) = npi(Y) – ((2n_{C_{2}H_{2}} + 3n_{C_{4}H_{4}})) = 0,14 mol = (n_{Br_{2}})
  ⇒ m = 22,4g • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ