Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Diện tích của một hình


1. Giải bài 1 trang 150 SGK Toán 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức: Hình A nằm hoàn toàn trong hình B thì diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

Hướng dẫn giải

Hình tam giác ABC nằm hoàn toàn trong tứ giác ABCD nên diện tích hính tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

a) Sai

b) Đúng

c) Sai.

2. Giải bài 2 trang 150 SGK Toán 3

a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

b) So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

Phương pháp giải

Đếm số ô vuông của hai hình rồi so sánh.

Hướng dẫn giải

a) Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông

b) Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

3. Giải bài 3 trang 150 SGK Toán 3

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

Phương pháp giải

– Ghép các hình tam giác thành ô vuông đơn vị.

– Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi so sánh.

Hướng dẫn giải

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều có diện tích bằng 9 ô vuông)

Chú ý: Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A nên diện tích của hai hình là bằng nhau.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ