Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Ôn tập các số đến 100000


1. Giải bài 1 trang 170 SGK Toán 3

Điền dấu >;

27469…27 470                               70000 + 30000 …99000

85100…85 099                               80000 + 10000…99000

30000…29000+ 1000                    90000 + 9000…99000

Phương pháp giải

– Tìm giá trị của các vế có phép cộng.

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính:

29000 + 1000 = 30000

70000 + 30000 =100000

80000 + 10000 = 90000

90000 + 9000 = 99000

Ta có kết quả so sánh như sau:

27469 99000

85100 > 85 099                               80000 + 10000

30000 = 29000+ 1000                     90000 + 9000 = 99000

2. Giải bài 2 trang 170 SGK Toán 3

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Phương pháp giải

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Tìm số có giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn giải

a) Ta có: 41590

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360.

b) Ta có: 27 898

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998.

3. Giải bài 3 trang 170 SGK Toán 3

Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải

Ta có: 59825

Vậy các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

4. Giải bài 4 trang 170 SGK Toán 3

Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần.

Hướng dẫn giải

Ta có: 96400 > 94600 > 64900 > 46900.

Vậy các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96 400; 94 600; 64 900; 46 900.

5. Giải bài 5 trang 170 SGK Toán 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 2935; 3914; 2945          C. 8763; 8843; 8853 

B. 6840; 8640; 4860          D. 3689; 3699; 3690

Phương pháp giải

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải

Ta có: 8763

Khoanh vào chữ C.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ