Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Luyện tập


1. Giải bài 1 trang 167 SGK Toán 3

Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

12 phút: 3km

28 phút: ? km

Lời giải

– Tìm thời gian đi 1km thì mất bao nhiêu phút.

– Tìm 28 phút đi được bao nhiêu ki-lô-mét bằng 28 chia cho số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

1 km đi hết số phút là:

12 : 3 = 4 (phút)

28 phút đi được số ki-lô-mét là:

28 : 4 =  7 (km)

Đáp số: 7 km.

2. Giải bài 2 trang 167 SGK Toán 3

Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

21kg gạo : 7 túi

15 kg gạo: ? túi.

Lời giải

– Tìm một túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam.

– Tìm số túi để được 15kg bằng cách lấy 15 chia cho số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

21 : 7 = 3 (kg)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là:

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi.

3. Giải bài 3 trang 167 SGK Toán 3

Điền dấu nhân hoặc chia (x / 🙂 thích hợp vào ô trống :

(a) ,, 32 , Box , 4 , Box , 2 = 16)

     (32 , Box , 4 , Box , 2 = 4)

(b) ,, 24 , Box , 6 , Box , 2 = 2)

    (24 , Box , 6 , Box , 2 = 8)

Phương pháp giải

Đặt dấu nhân hoặc chia vào ô trống rồi tính, nếu bằng kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền; nếu không, em thay đổi vị trí các dấu để được phép tính đúng.

Chú ý: Nếu kết quả có giá trị nhỏ hơn số ban đầu thì em nên đặt phép tính chia vào ô trống.

Hướng dẫn giải

(a) ,, 32 , Box , 4 , Box , 2 = 16)

Chẳng hạn ô trống đầu tiên điền dấu “(times)”, ta có:

(32 times 4 = 128), khi đó:  (128 : 2 = 64; , 128 times 2 = 256) (sai)

Nếu ô trống đầu tiên điền dấu “(:)” , ta có:

(32 : 4 = 8), khi đó: (8 : 2 = 4) (sai);  (8 times 2 = 16) (đúng)

Vậy ta điền dấu như sau: (bf 32 color{red} {:} 4 color{red} {times} 2 = 16)

Thực hiện tương tự như trên ta có kết quả là:

(a) bf 32 color{red} {:} 4 color{red} {times} 2 = 16)

(bf 32 color{red} {:} 4 color{red} {:} 2 = 4)

(b) bf ,, 24 , color{red} {:} , 6 , color{red} {:} , 2 = 2)

(bf 24 , color{red} {:} , 6 , color{red} {times} , 2 = 8)

4. Giải bài 4 trang 168 SGK Toán 3

Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8  học sinh giỏi, 19  học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu  rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Phương pháp giải

– Đọc số liệu đã cho trong bài rồi lần lượt điền vào chỗ trống.

– Tính tổng giá trị các cột và các hàng rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giảiSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ