Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị


1. Giải bài 1 trang 166 SGK Toán 3

Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Phương pháp giải

Tóm tắt

40kg đường : 8 túi

15kg đường : ? túi.

Lời giải

– Tìm một túi nặng bao nhiêu ki-lô-gam đường bằng cách lấy 40kg chia cho số túi tương ứng.

– Tìm 15kg đường đựng trong mấy túi thì ta lấy 15kg chia cho khối lượng của một túi đường.

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam đường đựng trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15 : 5 = 3 (túi)

Đáp số: 3 túi.

2. Giải bài 2 trang 166 SGK Toán 3

Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Phương pháp giải

Tóm tắt

24 cúc áo : 4 cái áo

42 cúc áo: ? cái áo

Lời giải

– Tìm mỗi cái áo thì cần bao nhiêu cúc bằng cách lấy 24 chia cho số áo tương ứng.

– 42 cúc áo may được bao nhiêu cái bằng cách lấy 42 chia cho số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Mỗi cái áo cần số cái cúc là:

24 : 4 = 6 (cúc)

 42 cúc áo thì dùng cho số cái áo là:

42 : 6 = 7 (áo)

Đáp số: 7 áo.

3. Giải bài 3 trang 166 SGK Toán 3

Cách làm nào đúng, cách làm nào sai?

a) 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12.

Phương pháp giải

Biểu thức chỉ có phép tính nhân và chia thì ta tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) Đúng.

b) Sai (vì cùng là phép chia thì ta thực hiện phép tính từ trái sang phải)

c) Sai (Vì trong biểu thức chỉ có phép nhân và chia thì ta thực hiện phép tính từ trái sang phải)

d) Đúng.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ