Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số


1. Giải bài 1 trang 164 SGK Toán 3

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia các số theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 164 SGK Toán 3

Có 10 250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Phương pháp giải

Tóm tắt

3m vải : 1 bộ

10 250m vải : ? bộ và thừa ?m vải.

Lời giải

– Thực hiện phép chia số mét vải đã cho với 3m.

– Số bộ quần áo may được bằng thương của phép chia; số dư là số mét vải thừa.

Hướng dẫn giải

Ta có: 10 250 : 3 = 3416 (dư 2 )

Vậy 10 250m vải may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải.

Đáp số: 3416 bộ quần áo và thừa 2m.

3. Giải bài 3 trang 164 SGK Toán 3

 Số?

Phương pháp giải

Lấy giá trị của số bị chia chia cho số chia rồi điền giá trị của thương và số dư vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính:

15725 : 3 = 5241 (dư 2)

33272 : 4 = 8318 (dư 0)

42737 : 6 = 7122 (dư 5)

Điền vào bảng ta có kết quả:Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ