Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Ôn tập về đại lượng


1. Giải bài 1 trang 172 SGK Toán 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 7m 3cm = ?

A.73cm             B.703cm             C.730cm             D.7003cm

Phương pháp giải

Đổi 7m về đơn vị xăng-ti-mét rồi cộng với 3cm.

Chọn đáp án thích hợp trong các đáp án đã cho.

Hướng dẫn giải

Ta có: 7m 3cm = 700cm + 3cm = 703cm.

Khoanh vào chữ B

2. Giải bài 2 trang 173 SGK Toán 3

Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:

a) Quả cam cân nặng bao nhiêu gam?

b) Quả  đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam bao nhiêu gam?

Phương pháp giải

– Cân nặng của quả cam bằng tổng giá trị của hai quả cân ở đĩa cân bên trái.

– Cân nặng của quả đu đủ bằng tổng giá trị của hai quả cân ở đĩa cân bên trái.

– Lấy cân nặng của quả đu đủ trừ đi cân nặng của quả cam.

Hướng dẫn giải

a) Cân nặng của quả cam là:

(200 + 100 = 300 , (g))

b) Cân nặng của quả đu đủ là:

(500 + 200 = 700 , (g))

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam số gam là:

(700 – 300 = 400 , (g))

3. Giải bài 3 trang 173 SGK Toán 3

Lan đi từ nhà lúc 7giờ kém 5 phút                                   Tới trường lúc 7 giờ 10 phút

a) Gắn thêm kim phút vào các đồng hồ

a) Gắn thêm kim phút vào các đồng hồ

b) Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? 

Phương pháp giải

– Đọc giờ khi Lan bắt đầu đi từ nhà theo cách đọc chuẩn.

– Xác định vị trí của kim giờ và kim phút.

– Nhẩm thời gian trôi qua giữa hai thời điểm:

+) Từ 7 giờ kém 5 đến 7 giờ là bao nhiêu phút ?

+) Từ 7 giờ đến 7 giờ 10 phút là bao nhiêu phút đã trôi qua ?.

+) Tính tổng hai số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a) Đồng hồ thứ nhất (ở bên trái) gắn kim phút chỉ số 11

Đồng hồ thứ hai (ở bên phải) gắn kim phút chỉ số 2

b) Ta có:  (7) giờ kém (5) phút hay chính là (6) giờ (55) phút

Thời gian Lan đi từ nhà đến trường là:

(7 , text{giờ} , 10 , text{phút} – 6 , text{giờ} , 55 , text{phút} = 15 , (text{phút}))

4. Giải bài 4 trang 173 SGK Toán 3

Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút chì 2700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có 2 tờ giấy bạc loại 2000 đồng.

Mua: 2700 đồng

Còn lại: ? đồng.

Lời giải

– Tìm số tiền Bình có: Bằng giá trị của 2000 đồng nhân với số tờ.

– Tìm số tiền Bình còn lại: Bằng số tiền Bình có trừ đi số tiền đã dùng để mua bút chì.

Hướng dẫn giải

Số tiền Bình có là:

2000 x 2 = 4000 ( đồng)

Số tiền Bình còn lại là:

4000 – 2700 = 1300 (đồng)

Đáp số: 1300 đồng.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ